"(...) jest całkiem pewne, że wszystko to, czego człowiek się dotknął,
co odczuł, napotkał lub pokochał, mogło stać się hierofanią."

Mircea Eliade, Traktat o historii religii

 

Festiwal Religii Świata Hierofanie został zaplanowany jako wydarzenie o charakterze naukowo-artystycznym.

Naszym celem jest:

  • Udostępnienie i rozpowszechnienie wiedzy o tradycjach religijnych kształtujących zróżnicowanie kulturowe współczesnego  świata.
  • Rozpowszechnienie wiedzy co do zakresu i roli religioznawstwa jako dyscypliny naukowej.
  • Stworzenie płaszczyzny porozumienia i forum wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii między administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, mediami i środowiskiem naukowym.
  • Zwrócenie uwagi na wartość i znaczenie wiedzy religioznawczej dla funkcjonowania człowieka we współczesnym wielowyznaniowym i wielokulturowym społeczeństwie w tym dla radzenia sobie w sytuacjach zderzenia kulturowego między innymi w środowiskach migrantów, uchodźców oraz mniejszości religijnych.
  • Edukacja w zakresie różnorodności kulturowej i religijnej służąca przełamywaniu barier i uprzedzeń na podłożu religijnym.
  • Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o wielowyznaniowości Polski.
  • Umożliwienie szerokiemu gronu odbiorców uczestniczenia w szeregu imprez  o charakterze naukowym i kulturalnym związanym z problematyką religioznawczą.

Istotną częścią festiwalu jest panel dyskusyjny będący okazją do wymiany dorobku i doświadczeń specjalistów zajmujących się różnymi aspektami praktycznymi i teoretycznymi zjawisk religijnych. Panel ma pomóc odpowiedzieć na pytanie o status i role religioznawstwa w rozwiązywaniu problemów współczesności.