Religioznawstwo jest nauką samoświadomą, która wie, że krytyczna refleksja stanowi integralny element rzetelnego zdobywania wiedzy. W obawie przed dogmatyzmem myślowym pozostajemy zawsze otwarci na wewnętrzną i zewnętrzną dyskusję, a popularyzowanie wiedzy dotyczącej zakresu i roli religioznawstwa traktujemy jako immanentnie wpisane w podstawy naszej dziedziny. Festiwal jest doskonałą okazją, by skonfrontować swój dorobek naukowy z przedstawicielami innych dyscyplin, a także uczynić go przystępniejszym dla szerszego grona odbiorców. W ten sposób pragniemy stworzyć możliwość porozumienia i wymiany doświadczeń, wiedzy, oraz opinii między administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a środowiskiem akademickim. Kwintesencją Festiwalu będzie zatem Panel dyskusyjny, gdzie grono specjalistów zajmujących się różnymi aspektami religii dostanie możliwość swobodnej wypowiedzi, by wspólnie odnaleźć odpowiedź na pytanie o status i rolę religioznawstwa w rozwiązywaniu problemów współczesności, które przecież dotyczą nas wszystkich. W warunkach wielowyznaniowego i wielokulturowego społeczeństwa, wartość i znaczenie wiedzy religioznawczej dla funkcjonowania człowieka, domaga się ponownego przemyślenia.

Festiwal religii świata HIEROFANIE, 20 maja, ul. św. Anny 12, Kraków (Collegium Medicum UJ), sala Zodiakalna, godz. 11.00-14.00

Panel dyskusyjny - Status i rola religioznawstwa w Polsce

Prowadząca: dr Elżbieta Przybył - Sadowska (Instytut Religioznawstwa UJ)Spotkanie w ramach panelu ma na celu zainicjowanie dyskusji dotyczącej statusu i roli religioznawstwa we współczesnym, zglobalizowanym społeczeństwie. Panel jest skierowany do przedstawicieli sektora publicznego zajmujących się problemami wyznaniowymi w Polsce, w tym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizacji pozarządowych, a także środowiska naukowego. Zadaniem spotkania, które odbędzie się w ramach paneli dyskusyjnych jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki oraz praktyki społecznej.

W ramach pierwszej części panelu planujemy dyskusję o statusie religioznawstwa we współczesnej Polsce: źródłach rozwoju tej dyscypliny, uwikłaniach ideologicznych i odbiorze społecznym. Z kolei część druga otwiera dyskusję o potencjalnej i realnej roli religioznawstwa w dzisiejszym społeczeństwie polskim, jako dyscypliny naukowej o charakterze teoretycznym, której dorobek może mieć zastosowanie w praktyce społecznej.

Organizatorzy liczą, że doprowadzi to do wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii użyteczności wiedzy religioznawczej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania jej w praktyce społecznej, oraz pozwoli wypracować wnioski i postulaty dotyczące współpracy między sektorem nauki, a sektorem instytucji użyteczności publicznej.

Dyskusje poprowadzi dr Elżbieta Przybył (Uniwersytet Jagielloński), a jej uczestnikami będą m.in.: prof. dr hab. Irena Borowik (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Zbigniew Pasek prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza), red. Adam Szostkiewicz (Polityka).
 

Zaproszenie na panel dyskusyjny